Logga in

Till toppen av sidan

Frösundas ekonomi.

Här hittar du våra finansiella nyckeltal presenterade tillsammans med frågor och svar kring vår ägarform, kvalitet, vinst och resultat.

Syftet är att tydliggöra en gemensam plattform för såväl finansiella tal som vårt förhållningssätt kring ägarfrågor, kvalitet och vinster i omsorgen. 

Här har vi sammanställt frågor och svar kring vår ägarform, kvalitet och vinster i omsorgen »

Samtliga redovisade siffror utgår från hela koncernen (Frösunda Omsorg AB). För räkenskapsåret 2014 bytte Frösunda redovisningsprincip till den s.k. IFRS, vilket är den princip alla börsnoterade bolag måste tillämpa. Vidare såldes verksamheten i Norge. Av dessa anledningar har utfallen för 2012 och 2013 justerats till IFRS och den norska verksamheten exkluderats.  

Rörelseresultat (EBITDA): Rörelseresultatet före avskrivningar eller EBITDA utgör den första delen av resultaträkningen och är skillnaden mellan intäkter och kostnader, före räntor, skatt, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar.

Omsättning: Företagets totala intäkt; fakturerat, kontant och övrigt.

Antal kunder: Antal kunder inom respektive affärsområde, siffran avser december 2015.

Antal anställda: Antal anställda omfattar fastanställda, provanställda och anställda med tidsbegränsad anställning, siffran avser december 2015. Antal heltids årsarbetare (FTE) för 2015 är 5 878.

EBITDA: EBITDA utgör den första delen av resultaträkningen och är skillnaden mellan intäkter och kostnader, före räntor, skatt, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar..
 
Soliditet: Ägarkapitalets andel av summa tillgångar. Räknas fram genom: Redovisat eget kapital och lån från ägaren i procent av totala tillgångar. Nyckeltalet avser 2015.
 
Rörelsemarginal: Rörelsemarginalen används i första hand för att följa det egna företagets utveckling eller jämföra företag i en bransch. Räknas fram genom; Rörelseresultat/Omsättning. Nyckeltalet avser 2015.

Nyckeltalsgrafik för 2015 (PDF)

Ta del av våra senaste årsredovisningar:

Årsredovisning för 2012 (PDF)

Årsredovisning för 2013 (PDF)

Årsredovisning för 2014 (PDF)

Årsredovisning för 2015 (PDF)

Frågor och svar - finansiell information

Nedan hittar du vanliga frågor och svar kring våra ägare, kvalitet, vinst och resultat.

Ägare och bolagstruktur:

Vilka är Frösundas ägare/huvudägare?

Frösundas huvudägare är ett helsvenskt bolag, Brado AB. Detta ägs av de båda norska bröderna Kristian och Roger Adolfsen.

Brado AB ägs i sin tur av bolaget Bearsons AB som ägs till hundra procent av Kristian och Roger. I Bearsons AB finns ett flertal svenska verksamheter så som Hassela Ski Resort, flera verksamheter i Stöten och Norlandia Fastighet. Bolagen drivs fristående från varandra. 

Bröderna Adolfsen är genom Brado AB en långsiktig och hållbar ägare till Frösunda Omsorg. Det finns en uttalad plan att fortsätta utvecklingen av Frösunda Omsorg i linje med vårt kundlöfte - kunden bestämmer.   

Varför har ni så komplex koncernstruktur under Frösunda Omsorg?

Frösundakoncernen har växt kraftigt under många år, bland annat genom företagsförvärv. De förvärvade bolagen är egna juridiska personer, dotterbolag. Den legala bolagsstrukturen överensstämmer därför inte med den operativa strukturen och indelningen i affärsområden. Detta är inget ovanligt i större koncerner. Det är ett ständigt pågående arbete att förenkla bolagsstrukturen exempelvis genom fusioner av bolag. I vissa fall är detta svårt att genomföra då dotterbolagen har tillstånd för sina verksamheter och upphandlade avtal som är direkt knutna till den juridiska personen. Även redovisnings- och skatteaspekter måste beaktas inför en fusion. Det är bland annat orsaken till att vissa dotterbolag kan redovisa förlust medan andra visar vinst.

Kvalitet, långsiktighet och innovation:

Vad är ert primära fokus, att generera vinst eller att få nöjda kunder och ökad kvalitet i verksamheten?

Vårt fokus är alltid att ha en god kvalitet i verksamheten och att våra kunder ska vara nöjda. Men vi ser heller inget motsatsförhållande mellan nöjda kunder och våra ägares uppskattning för vad vi gör. Har vi nöjda kunder och motiverade medarbetare följer också ett bra ekonomiskt resultat.

Hur arbetar Frösunda med kvalitet?

För att skapa en hög kvalitet på våra tjänster utgår vi alltid från hur kunden upplever oss och gör regelbundna uppföljningar av vårt arbete. Nyckelfaktorer för att åstadkomma hög kvalitet är ett gott ledarskap och kompetens. Frösundas kvalitetsavdelning följer upp kvalitetsarbetet och säkerställer kundens trygghet, vår tillgänglighet och transparens.

För att skapa trygghet innebär vårt kvalitetsarbete att vi har ett ledningssystem med beskrivna arbetsprocesser vilka utvecklas under revision och uppföljning. Vi arbetar också med uppsatta kvalitetsmål för alla intressenter; kunder, anhöriga, kommuner, samarbetspartners och medarbetare, som vi noggrant mäter och följer upp. Frösundas verksamheter har en lång tradition av att arbeta för kvalitet.

2013 tog vi kvalitetsarbetet till en ny nivå och introducerade vår Förtroenderedovisning. Förtroenderedovisningen visar vår syn på kvalitet, vad vi gjort under året och vad vi planerar att göra kommande år. Kvalitet och öppenhet är vårt sätt att bygga förtroende. Frösundas strukturerade ledningssystem för kvalitet är i enlighet med SOSFS 2011:9 (och SOSFS 2005:12). För att säkerställa en god vård och omsorg har vi även en Kundombudsman och ett kundvårdssystem.

IVO (Inspektionen för vård och omsorg) gör regelbundet tillsyner på Frösundas olika verksamheter. De belyser då bland annat kompetens, metoder och hur lagar och riktlinjer följs i verksamheten. Detta är mycket positivt och skapar en ökad kvalitet. Kommunalt driven verksamhet har inte samma nivå av tillsyn. Vår mening är att för kundernas bästa skulle vi gärna se ökade resurser till IVO så att de kunde följa upp alla typer av verksamheter på samma sätt. Utöver tillsyn från IVO, andra myndigheter och interna revisioner blir vi också granskade av externa revisorer.

På vilket sätt skulle ni påverkas om en reglering för långsiktigt ägande införs?

Med nuvarande ägarbild skulle vi påverkas om nya regler infördes. På vilket sätt beror på hur reglerna är utformade. Framöver hoppas vi på en debatt där kvalitet utifrån kundens perspektiv är i fokus, inte ägarform och vinst. Alltför många regleringar inledningsvis gör att vi blir bakbundna vilket hämmar innovation. Dock välkomnar vi tydliga uppföljningar och granskningar. 

Hur ska framtida omsorgsbehov tillgodoses?

Ska Sverige klara framtida omsorgsbehov krävs både innovation och kapital, vilket våra ägare tillför. Erfarenheten visar att den privata sektorn kan göra det effektivt. Om inte en vidareutveckling och innovationer utförs kommer omsorgssektorn ha stora utmaningar i att kunna attrahera resurser och rätt kompetens.

Vinst och resultat:

Ska vinster vara ett incitament för att driva en verksamhet inom omsorgen. Hur kan det ligga i kundens intresse?

Vi och våra ägare Brado AB har det gemensamma målet att bedriva en verksamhet som är långsiktig, stabil och av god kvalitet. Genom att ha tydliga ekonomiska mål och organisera verksamheten tar vi ansvar för att de resurser som samhället ställer till vårt förfogande används på ett ansvarsfullt sätt. Men vi ser heller inget motsatsförhållande mellan nöjda kunder och våra ägares uppskattning för vad vi gör. Har vi nöjda kunder och motiverade medarbetare följer också ett bra ekonomiskt resultat.

Varför redovisar ni inte resultatet på affärsområdesnivå?

Rent principiellt har vi inget mot det, men det är en affärshemlighet eftersom vi priskonkurrerar vid upphandlingar.

Använder ni så kallade ”räntesnurror”?

Systemet med internränta på aktieägarlån har länge varit en etablerad finansiell metod i Sverige bland såväl privata som offentliga bolag. Frösunda använde sig tidigare av räntesnurror. Frösunda har anpassat sig till ändringarna i skattelagstiftningen och aktieägarlånen är konverterade till eget kapital. Modellen med räntesnurror avskaffades under 2013. 

Hur kan vissa bolag ha så hög vinstmarginal?

Marginalerna varierar mellan olika affärsområden. På koncernnivå har Frösunda ett mål på sikt om lönsamhet på ca 8%.

Inom Individ och Familj har det varit en delvis fragmenterad bransch, men där ser vi att det håller på att förändras. Efter att vi förvärvat bolag har vi noterat att kvaliteten i flera fall inte levt upp till vår förväntade nivå och vi har därför gjort stora investeringar för att öka kvaliteten i verksamheten.