Logga in

Till toppen av sidan

Rättsligt ställningstagande från Försäkringskassan skapar oro

Försäkringskassan har i sitt rättsliga ställningstagande 2017:05 tolkat innebörden av Högsta förvaltningsdomstolens dom HFD 2017 ref. 27.

Försäkringskassan konstaterar med anledning av domen att väntetid (tidigare kallades detta ”jour”) och beredskap under dygnsvila inte längre kan utgöra en assistansgrundande insats. Även andra tillfällen av ”väntan” mellan aktiva insatser utanför hemmet kan drabbas av motsvarande bedömning. Ställningsagandet kommer enligt Försäkringskassans beräkningar leda till att uppemot 6 000 personer får en minskad assistansersättning.

Den aktuella domen rör egentligen frågan om en funktionshindrad persons behov av transporter till och från fritidsaktiviteter kan grunda rätt till personlig assistans, men Försäkringskassan ser sig utifrån motiveringen i domen tvingad till att följa den i ett vidare sammanhang. Utifrån sin tolkning av domen konstaterar Försäkringskassan sedan i ett brev till regeringen att:

Försäkringskassan har inga möjligheter att utan stöd i lag eller förordning göra något för att mildra konsekvenserna av domen. Anledningen till att Försäkringskassan väljer att särskilt uppmärksamma regeringen på domen är alltså att den kommer att få svåröverskådliga konsekvenser för stat, kommun och enskilda. Enligt Försäkringskassans uppfattning är detta en fråga som regeringen behöver hantera med förtur.”

Regeringen svarade inledningsvis att den ville göra en ordentlig analys av läget innan eventuella åtgärder. Den 6 november kom dock ett nytt besked om att en lagändring kan läggas fram till riksdagen innan jul. Om förslaget går igenom skulle ändringen börja gälla under våren 2018. Vad den tänkta lagändringen avser är ännu inte känt. Fram till dess att den träder i kraft kommer Försäkringskassans hårdföra tolkning fortsätta att gälla.

Försäkringskassans ställningstagande har väckt starka reaktioner från organisationer för funktionshindrade. Sveriges kommuner och landsting menar att det saknas grund för en så vidsträckt tolkning som Försäkringskassan gjort och har lämnat stark kritik mot den. Bengt Westerberg, upphovsman till förarbetet bakom LSS, ifrågasätter om HFD:s dom är förenlig med lagens syfte. Därtill menar han att Försäkringskassans alltför långtgående tolkning är orimlig, vilket även myndigheten själv verkar inse i och med sitt brev till regeringen. En av de domare som var med och dömde i HFD 2017 ref. 27 menar att Försäkringskassans tolkning tar upp aspekter som domen i sig inte tagit ställning till.

Frösunda Omsorg följer utvecklingen i frågan och de kunder som kan komma att beröras av Försäkringskassans tolkning kommer att erbjudas juridiskt stöd av kundstödsavdelningen.

 

Läshänvisningar

HFD:s dom:

http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Domstolar/regeringsratten/R%C3%A4ttsfall/HFD%202017%20ref.%2027.pdf

FK:s rättsliga ställningstagande:

https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/b252ff00-a0c4-46c5-acf8-b616b571d2ef/2017-05+Assistansersattning+hj%C3%A4lp+med+andra+personliga+behov.pdf?MOD=AJPERES&CVID=

Källor

https://www.svd.se/regeringen-ska-analysera-assistanslarm
https://www.svd.se/tolkning-av-assistansdom-ifragasatts
https://assistanskoll.se/20171101-Westerberg-HFD-domen-tolkning-strider-intentionerna-LSS.html
https://assistanskoll.se/20171106-Thomas-Bull-HFd-avgorande-inte-ventetid-beredskap-gora.html