Logga in

Till toppen av sidan

Assistans för barn – vanliga frågor och svar

Som förälder finns det inget viktigare än att ens barn ska ha det bra. Det är därför helt naturligt att det uppstår många frågor och funderingar när barn behöver personlig assistans. På den här sidan har vi samlat vanliga frågor och svar rörande assistans för barn. Har du andra frågor eller vill veta mer om assistans för ditt barn, tveka inte att kontakta oss redan idag.

A) Generella frågor om assistans för barn

1. Vad är personlig assistans för barn?

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som innebär att en eller flera assistenter hjälper till med det barnet inte klarar utan stöd. Om ditt barn har hjälpbehov som är större än vad ett jämnårigt barn utan funktionsnedsättning har kan du ansöka om personlig assistans. Insatsen som beviljas av kommunen eller Försäkringskassan, ger stöd i omvårdnaden av barnet och avlastar familjen. Målet med insatsen är att barnet ska kunna leva som andra barn och ha goda levnadsvillkor.

2. Vad gör en personlig assistent för ett barn?

Exakt vad den personliga assistenten ska göra är unikt för varje barn, men huvuduppgiften är densamma. Den personliga assistenten ska hjälpa barnet så att det blir möjligt för barnet att göra samma saker som ett barn utan funktionsnedsättning. En assistent ska möjliggöra barnets utveckling och i största möjliga mån utgå från barnets vilja och önskan. Personliga assistenter får även skjutsa barnet i bil, hämta på skolan och ta med barnet på olika aktiviteter. Assistentens roll är inte att uppfostra barnet. Det är föräldrarnas uppgift.

3. Vilket inflytande har barnet i sin personliga assistans?

Oavsett om vi på Frösunda arbetar med barn eller vuxna ska vi alltid säkerställa att den assistansberättigades röst blir hörd och respekterad. När det gäller barn är det viktigt att ha en bra dialog med föräldrarna, de är experter på sitt barn. Men vi måste också arbeta för att knyta kontakt med barnet och bygga förtroende så att barnet kan framföra sina önskemål.

4. Vad kostar personlig assistans?

Personlig assistans kostar ingenting för privatpersoner. Assistansbolaget får ersättningen utbetald direkt från kommunen eller Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut per utförd timme och beloppet assistansbolaget erhåller är från Försäkringskassan enligt en schablon medan ersättningen från kommuner kan variera beroende på var i landet du bor. Din inkomst och förmögenhet påverkas inte av hur många assistanstimmar ditt barn beviljas. Om du däremot arbetar som personlig assistent åt ditt barn får du lön som blir en beskattningsbar inkomst.

B) Allmänna kriterier

1. Vem har rätt till personlig assistans?

För att kunna beviljas personlig assistans behöver ditt barn uppfylla samtliga kriterier nedan:

 • omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
 • ha omfattande behov av hjälp i det dagliga livet (grundläggande behov).
 • vara bosatt i Sverige och därmed tillhöra svensk socialförsäkring.
2. Vilka barn omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)?

För att kunna beviljas insatser inom LSS, till exempel personlig assistans, måste ditt barn tillhöra en personkrets. Det finns tre olika personkretsar.

1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

2. Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

3. Andra stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande och som gör att du har stora svårigheter att på egen hand klara daglig livsföring som att klä på dig, laga mat, förflytta dig eller kommunicera med omgivningen.

Personkrets 1 och 2 bygger på medicinska diagnoser, medan det behövs både medicinska underlag och en utredning för att utreda om någon tillhör personkrets 3. Barn kan endast tillhöra personkrets 1 eller 3.

3. Hur vet jag om mitt barn har rätt till personlig assistans?

Det beror på ditt barns funktionsnedsättning och hur omfattande ditt barns hjälpbehov är, men rätten till personlig assistans påverkas också av domstolsbeslut och tolkningar av lagen. Kontakta oss för en kostnadsfri första bedömning om just ditt barn kan ha rätt till personlig assistans.

4. Hur gammal måste mitt barn vara för att ha rätt till personlig assistans?

Det finns ingen nedre åldersgräns för rätten till personlig assistans. Däremot är det svårare att beviljas personlig assistans i tidig ålder, speciellt för barn yngre än sex år. Dock infördes en lagförändring den 1 juli 2020 som ger barn i behov av andningshjälp samt intag av måltider via sondmatning större möjligheter att beviljas assistans redan i mycket tidig ålder.

5. Vad betyder omfattande behov av hjälp i det dagliga livet (grundläggande behov)?

För att ha rätt till personlig assistans ska ditt barn ha behov av hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Grundläggande behov innefattar hjälp med andning, personlig hygien, på och avklädning, att inta mat, att kommunicera med andra eller behöva någon annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om personen. För att hjälpbehoven ska klassas som grundläggande behov måste de vara integritetsnära. Kravet på omfattningen varierar beroende på om assistans beviljas via kommun eller Försäkringskassan. När myndigheterna bedömer rätten till personlig assistans utgår de dock enbart från barnets situation och hjälpbehov. De tar alltså inte hänsyn till exempelvis föräldrars arbetstider, syskon eller liknande.

6. Vad ingår under de olika gundläggande behoven?
 • Andning
  Andningsgymnastik, respiratorvård, hantering av trakealkanyl, slemsugning och övervakning på grund av risk för kvävning eller lungblödningar.
 • Personlig hygien
  Dusch, bad, hårtvätt, avtorkning, handtvätt, avtvättning, toalettbesök, blöja, kateter, tandborstning, nagelvård med syfte att hålla naglar rena.

 • Intagande av måltider
  Att föra mat till munnen, sondmatning, eventuellt övervakning vid sväljproblematik.
   
 • Klä av och klä på sig
  Samtliga inomhuskläder. Ytterkläder ingår inte i de grundläggande behoven.

 • Kommunikation med andra
  Kommunikation med utomstående där en assistent krävs för att kommunikationen överhuvudtaget ska vara möjlig. Därutöver ska ett behov av nära kännedom föreligga för att kunna förstå vad den enskilde kommunicerar, t.ex. individunika tecken eller enstaka ord utan sammanhang.
 • Annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om barnet som person
  Kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser samt aktiv tillsyn av övervakande karaktär. Hjälpen måste kräva ingående kunskaper om den funktionsnedsatte, för att hjälpen ska anses vara ett grundläggande behov.

Det är enbart den faktiska tiden som den enskilde är i behov av stöd eller hjälp som beaktas vid bedömningen och beräkningen av de grundläggande behoven. Aktiverings- och motiveringsinsatser ingår normalt inte i de grundläggande behoven. Undantag görs om det rör sig om aktiv tillsyn av övervakande karaktär. Påminnelser, praktiska instruktioner och liknande kan inte räknas till sådan kvalificerad tillsyn.

7. Vad är föräldraansvar?

Föräldraansvar är det ansvar som alla föräldrar har för sina barn. När myndigheterna bedömer rätten till personlig assistans jämför de barnets hjälpbehov med de behov som ett barn utan funktionsnedsättning i samma ålder har. Grundregeln är att personlig assistans ska beviljas för sådan hjälp som inte ingår i det normala föräldraansvaret. Föräldraansvaret avtar med barnets ålder. Kontakta gärna Frösundas jurister så kan ni tillsammans gå igenom vilka förutsättningar ditt barn har att beviljas personlig assistans.

C) Att välja assistansbolag

1. Varför ska jag välja ett assistansbolag?

När ditt barn beviljats personlig assistans från Försäkringskassan eller kommunen får ni ett beslut om assistans. Då har ni rätt att välja vem som ska utföra hjälpen för ditt barn. En liten andel väljer att bli egen arbetsgivare, vanligare är dock att köpa assistans av sin hemkommun, ett privat företag eller brukarkooperativ. Den största andelen av alla assistansberättigade väljer ett privat företag, exempelvis Frösunda Personlig Assistans.

2. Vad ska jag tänka på när jag väljer ett assistansbolag?

Det svåra är inte att byta assistansbolag utan att hitta rätt. När ni ska göra ert val är det många faktorer som spelar in. Första intrycket och magkänslan är självklart viktig, men det gäller även att göra en noggrann bedömning.

Om ni haft ett bolag tidigare är vårt tips att fundera över vad det var som inte fungerade och vad ni saknade på detta bolag. Om du väljer assistansbolag för att få hjälp med att ansöka om assistans kanske det är extra viktigt med tryggheten av ett stort bolag och den juridiska hjälpen.

D) Att ansöka om personlig assistans

1. Vad är bra att tänka på när jag ska ansöka om personlig assistans för mitt barn?

Du har enligt lag rätt att använda dig av ett ombud vid ansökan om assistans. Vi rekommenderar dig därför att ta hjälp redan från början. När du får hjälp av någon som vet exakt hur en ansökan ska formuleras, vilka behov som behöver styrkas i intyg och har stor kunskap kring lagar och praxis ökar sannolikheten för att ditt barn får ett beslut som överensstämmer med ditt barns hjälpbehov.

2. Vilken hjälp kan jag få för att ansöka om assistans för mitt barn?

Hos Frösunda behöver du som förälder inte ha kunskap om alla lagar och regler. Vi har egna erfarna jurister över hela landet som hjälper er att få den assistans som ert barn har rätt till. Hos oss får ni hjälp genom hela ansökningsprocessen, med allt från sammanställning av hjälpbehov, vilka intyg som behövs till att skriva ansökan till kommun eller Försäkringskassan. Våra jurister närvarar även på möten med kommunen och Försäkringskassan, vilket är en stor trygghet för dig som förälder. Du vet vilka behov ditt barn har, våra juristers uppdrag är att förmedla dessa i såväl handlingar som ansökningar.

3. Vad kostar det att få juridisk hjälp?

När ditt barn beviljats personlig assistans från Försäkringskassan eller kommunen får ni ett beslut om assistans. Då har ni rätt att välja vem som ska utföra hjälpen för ditt barn. Om ni väljer Frösunda redan innan eller någon gång under ansökningsprocessen hjälper vi er kostnadsfritt igenom varje steg – från start till beslut.

4. Vad är det som avgör om mitt barn ska få assistans från Försäkringskassan eller från kommunen?

Försäkringskassan och kommunen delar på kostnaderna för personlig assistans. Det som avgör om ditt barn får ett beslut från Försäkringskassan eller från kommunen är vad ditt barn behöver hjälp med och om myndigheten bedömer att det är ett grundläggande behov eller övrigt behov. Därför utreder och bedömer de vad ditt barn behöver hjälp med och hur lång tid det tar.

 • Bedöms ditt barn behöva hjälp med de grundläggande behoven mer än 20 timmar i veckan så har ditt barn rätt till statlig assistansersättning från Försäkringskassan.
 • Bedöms ditt barns grundläggande hjälpbehov vara mindre än 20 timmar i veckan, så är din hemkommun som ansvarar för att besluta om personlig assistans eller andra insatser för ditt barn. Det finns ingen nedre gräns för att beviljas personlig assistans från kommunen, men ca 7–10 timmar grundläggande behov i veckan är ett bra riktmärke för att beviljas insatsen.

När myndigheten väl bedömt att ditt barns hjälpbehov kring de grundläggande behoven är tillräckligt stort för att insatsen personlig assistans ska beviljas, så har ditt barn också rätt till personlig assistans för andra personliga behov/övriga behov. Det kan vara tid för att genomföra fritidsaktiviteter, få hjälp med tillsyn och umgås med släkt och vänner. Helt enkelt allt som behövs för att ditt barn ska ha det tryggt och kunna leva som andra barn.

Det finns inget övre tak för antalet timmar för dina övriga behov. Det innebär att om du har ett mindre hjälpbehov för de grundläggande behoven, men ett stort tillsynsbehov kan du beviljas assistans dygnet runt även från din hemkommun.

För er spelar det ingen roll vem som beviljar den personliga assistansen. I grund och botten handlar det enbart om vilken myndighet som ansvarar för att beslutet tillgodoser ditt barns behov och om det är kommunen eller staten som ska stå för kostnaden.

5. Vad är ett utredningsmöte med kommunen eller Försäkringskassan?

Under ansökningsprocessen för personlig assistans kommer ni föräldrar att ha ett utredningssamtal med handläggaren från kommunen eller Försäkringskassan. Har ni hjälp av ett ombud, brukar även denna person medverka. Mötet är vanligtvis ett hembesök men kan även vara ett telefonsamtal. Vid hembesök brukar handläggaren gärna vilja träffa barnet som man ansöker assistans för.

Under utredningssamtalet kommer handläggaren att ställa frågor kring barnets hjälpbehov.

Ni kommer att få beskriva ert barns funktionsnedsättning eller sjukdom och hur den påverkar honom eller henne i vardagen. Ni kommer att få förklara hur en dag ser ut för ert barn och mer ingående beskriva hur ni hjälper ert barn med de grundläggande behoven. Handläggaren kan exempelvis fråga:

Behöver ditt barn hjälp och stöd med att äta eller dricka? I sådana fall, beskriv vad ditt barn behöver hjälp med och hur lång tid det tar.

Handläggaren kommer även efterfråga eventuella skoltider, vakentider, tider för planerade aktiviteter och träningar.

6. Hur kan jag förbereda mig inför ett utredningsmöte med kommun eller Försäkringskassan?

Ett utredningsmöte kan kännas tufft och tungt för dig som förälder. Det går emot hela föräldraskapet att behöva fokusera på barnets svårigheter och att behöva rada upp allt ditt barn inte kan. Ibland kan det också komma som en chock när man faktiskt reflekterar över den tid varje hjälpmoment tar.

Med erfarenhet vet vi att utredningsmötet ofta känns lättare om man har förberett sig innan. Inför mötet är det därför bra om du funderat över hjälpbehoven och skapat dig en uppfattning om hur lång tid de olika momenten tar. Vad behöver ditt barn handgriplige hjälp med och vilka moment kan barnet klara själv med hjälp av guidning och/eller motiveringsinsatser.

Inför mötet kan ni få ett frågeformulär av våra jurister, där du kan anteckna och reflektera över de frågor som kan komma att tas upp.

Det är också en stor trygghet att ha en jurist som är väl insatt i familjesituationen, barnets behov och på ett kunnigt och informativt sätt kan vara med och stötta upp när det behövs.

7. Vad menas med att ansöka om personlig assistans retroaktivt?

Ibland tar det tid innan myndighetens utredning blir klar och ni kan få vänta innan beslutet om personlig assistans kommer. Ett barn med funktionsnedsättning kan få personlig assistans utförd i väntan på ett beslut om personlig assistans. För att ersättning ska kunna betalas ut för den utförda assistansen krävs att myndigheterna beviljar assistansansökan. Om myndigheterna avslår assistansansökan utgår ingen ersättning alls. För den som arbetar som personlig assistent under utredningstiden är det ett risktagande, eftersom ingen lön betalas ut vid ett avslagsbeslut.

För att det ska vara möjligt att ansöka behöver du som förälder teckna ett avtal med ett assistansbolag. Bolaget anställer sedan assistenter och redovisar månadsvis till Försäkringskassan eller kommunen den hjälp som tillgodosetts av personliga assistenter. Vi hjälper dig gärna att utvärdera förutsättningarna samt administrera en eventuell retroansökan. Kontakta oss för mer information.

8. Hur lång tid tar det att få beslutet från det att jag skickat in ansökan?

När du lämnar in en ansökan om personlig assistans så ska handläggningen ske skyndsamt både hos kommun och Försäkringskassan. Det är en väldigt omfattande utredning som behövs göras men oftast kan du räkna med att det tar ca 4–6 månader innan ett beslut har fattats. Det kan ta längre tid om ansökan behöver kompletteras med medicinska underlag.

9. Hur länge gäller ett beslut om personlig assistans?

Ett beslut från Försäkringskassan gäller tills vidare. Det betyder att du inte behöver förnya din ansökan. Om ditt barn har ett beslut från kommunen är det mer ovanligt att beslutet gäller tills vidare och beslutet brukar omprövas var eller vartannat år. Vid en omprövning ses behovet över på nytt och du kan behöva inkomma med en ny behovsbeskrivning samt styrkande läkarintyg, vilket vi på Frösunda hjälper dig med.

Efterhand som ditt barn blir äldre minskar även föräldraansvaret och då kan det finnas anledning att söka mer tid i beslutet. Frösundas jurister hjälper till så att ditt barn har rätt beslut.

E) Att styrka sitt barns hjälpbehov

1. Hur styrker jag att mitt barn har vissa behov?

Försäkringskassan och kommunen ställer höga krav på de medicinska underlagen vid en ansökan om personlig assistans. Läkaren ska inte intyga behovet av assistans, utan förväntas beskriva funktionsförmågan, aktivitetsbegränsningen samt hjälpbehovet. Intygen behöver innehålla information om ditt barns diagnos, funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.

När det gäller assistans eller annan förmån från Försäkringskassan är det viktigt att det är hjälpbehoven som lyfts fram. Det är också viktigt hur intygsskrivaren formulerar sig och vilka ord som används för att beskriva ett hjälpbehov. Det räcker exempelvis inte att det står stöd/stöttning om det behövs fysisk eller handgriplig hjälp. Det är även viktigt att intygen är nya.

När du tar hjälp av oss för att ansöka om assistans tittar våra jurister på befintliga läkarintyg och ser över om det finns hjälpbehov som eventuellt behöver förtydligas i nya intyg.

Försäkringskassan har tagit fram en mall för läkarutlåtande för assistansersättning, som du kan be er läkare fylla i. 

2. När behövs intyg på egenvård vid medicinsk utrustning vid sondmatning, kateter, stomi och andningshjälp?

Ditt barn kan inte beviljas assistansersättning för insatser som hälso- och sjukvården normalt ska utföra. För att ditt barn ska kunna beviljas personlig assistans krävs därför att behandlande läkare eller någon annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömer att insatserna kan utföras som egenvård i hemmet med hjälp av en personlig assistent. Det gäller bland annat medicinsk utrustning som att hantera sondmatning, andningshjälpmedel, ventilator/respirator, stomi, kateter, medicingivning, såromläggning massage, stretching med mera. Det ska då finnas egenvårdsintyg som styrker att en insats kan utföras som egenvård.

När du tar hjälp av oss för att ansöka om assistans tittar våra jurister på befintliga läkarintyg och ser över om det finns behov av intyg som styrker egenvårdsinsatser.

3. Vad är en ADL-bedömning?

ADL står för ”Aktiviteter i dagliga livet” och bedömningen handlar om aktiviteter som alla människor regelbundet måste utföra för att leva ett självständigt liv. Ditt barn ska kunna utföra aktiviteter som att borsta tänderna, gå på toaletten eller klä på sig – oavsett om barnet klarar att göra det självständigt eller med hjälp av någon annan person. En ADL-bedömning ska baseras på observation där en arbetsterapeut får se hur ditt barn klarar av att utföra de olika aktiviteterna.

4. Vilka kompletterande intyg kan vara aktuella för ett barn?

Det kan vara bra att i en ansöka om assistans att ha kompletterande intyg från de personer som träffar ditt barn dagligen. Det kan exempelvis vara personal från barnets förskola, skola, korttids eller daglig verksamhet som beskriver vilka olika moment de hjälper barnet med under dagen samt vilka svårigheter de stöter på. Oavsett, kan Försäkringskassan eller kommunen komma att kontakta dessa instanser under ansökningsprocessen.

När du tar hjälp av oss för att ansöka om assistans tittar våra jurister på befintliga läkarintyg och ser över om det finns hjälpbehov som eventuellt behövs förtydligas i nya intyg.

F) Att överklaga ett beslut om personlig assistans

1. Vad gör jag om ett nyligen fattat assistansbeslut inte överensstämmer med barnets behov?

Det är inte alltid att det beslut du får från Försäkringskassan eller kommun överensstämmer med ditt barns behov. Detta kan bero på många olika anledningar, därmed är det inte sagt att myndighetens bedömning är korrekt. Därför har du rätt att överklaga.

2. Hur överklagar jag ett assistansbeslut från Försäkringskassan?

Om du inte är nöjd med Försäkringskassans beslut kan du begära omprövning av beslutet. Det innebär att en ny handläggare på Försäkringskassan tar del av dina synpunkter och gör en ny prövning av ditt barns ärende. De tittar då på eventuella nya underlag och alla handlingar som finns i ärendet sedan tidigare.

Om beslutet, efter omprövningen hos Försäkringskassan, fortfarande inte överensstämmer med ditt barns behov kan du överklaga till förvaltningsrätten. Från det att ni fått beslutet från Försäkringskassans omprövningsenhet har du två månader på dig att överklaga. Förvaltningsrätten prövar alla överklaganden.

Beslut i förvaltningsrätten kan överklagas till Kammarrätten och till Högsta förvaltningsdomstolen, men de tar inte upp alla mål för prövning. För att dessa domstolar ska ta upp målet för prövning krävs exempelvis förvaltningsrättens dom är felaktig eller att det är viktigt för rättstillämpningen i Sverige att frågan i målet prövas. Om du vill ha hjälp att överklaga ett assistansbeslut är du varmt välkommen att ta kontakt med oss. Vi hjälper dig kostnadsfritt igenom hela överklagandeprocessen.

3. Hur överklagar jag ett assistansbeslut från kommunen?

Oavsett om vi på Frösunda arbetar med barn eller vuxna ska vi alltid säkerställa att den assistansberättigades röst blir hörd och respekterad. När det gäller barn är det viktigt att ha en bra dialog med föräldrarna, de är experter på sitt barn. Men vi måste också arbeta för att knyta kontakt med barnet och bygga förtroende så att barnet kan framföra sina önskemål.

4. Vad kostar personlig assistans?

Personlig assistans kostar ingenting för privatpersoner. Assistansbolaget får ersättningen utbetald direkt från kommunen eller Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut per utförd timme och beloppet assistansbolaget erhåller är från Försäkringskassan enligt en schablon medan ersättningen från kommuner kan variera beroende på var i landet du bor. Din inkomst och förmögenhet påverkas inte av hur många assistanstimmar ditt barn beviljas. Om du däremot arbetar som personlig assistent åt ditt barn får du lön som blir en beskattningsbar inkomst.

G) Förändringar som kan påverka ditt barns beslut

1. Vad gäller för omprövning vid väsentliga förändringar?

Oavsett om det är Försäkringskassan eller kommunen som har beviljat ditt barn assistanshjälp, så måste du meddela förändringar, då vissa förändringar kan påverka rätten till assistans. Hos oss på Frösunda meddelar du eventuella förändringar till din verksamhetschef, som i sin tur tar kontakt med Försäkringskassan eller kommunen.

Förändringar som ska anmälas innefattar till exempel:

 • flyttar till en annan bostad
 • ändrat civilstånd (blir sammanboende)
 • nya skoltider
 • behöver mer eller mindre assistans
 • får något annat stöd från till exempel kommunen, regionen eller skolan
 • flyttar till en gruppbostad
 • vårdas på sjukhus
 • får nya hjälpmedel
 • reser utomlands och det påverkar hur barnets assistenter arbetar
 • Om legitimerad hälso- och sjukvårdpersonal bedömer att barnet behöver någon form av sjukvårdande insats.

Om en förändring anmäls kan det leda till att Försäkringskassan omprövar beslutet om myndigheten bedömer att förändringen är väsentlig. Omprövningen ska dock endast handla om i vilken utsträckning de väsentligt ändrade förhållandena påverkar beslutet. Assistanstimmar som inte berörs av de ändrade förhållandena ska alltså inte omprövas.

Anmäl förändringen till oss så snart som möjligt men senast 14 dagar efter att du har fått reda på den. Om inte förändringar som kan påverka assistansbeslutet anmäls kan den assistansberättigade bli återbetalningsskyldig till myndigheten för de timmar han/hon inte varit berättigad till.

2. Hur gör jag om jag flyttar och mitt barn har beslut om personlig assistans?

Om ditt barn är beviljad assistansersättning från Försäkringskassan har du rätt till samma assistansbeslut oavsett om du flyttar till en annan kommun. Det enda du behöver meddela Försäkringskassan den nya folkbokföringsadressen och eventuella väsentligt förändrade förhållanden så som skoltider eller ändrade tider för korttidsvistelse.

Om ditt barn är beviljad assistans via kommunen och du planerar att flytta till en annan kommun behöver du ansöka om ett förhandsbesked om personlig assistans hos den nya kommunen. Kommunen ska agera skyndsamt och det är din nya kommun som ansvarar för att se till att du får de insatser och de stöd du behöver. Det finns däremot inga garantier för att du får samma beslut hos den nya kommunen, då de har rätt att göra en egen bedömning.

Vi hjälper våra kunder, och du som blir kund, att kostnadsfritt ansöka om ett förhandsbesked. Kontakta oss för mer information.

H) Personlig assistans i jämförelse med andra LSS-insatser

1. Kan mitt barn få assistansersättning samtidigt som jag som förälder får omvårdnadsbidrag eller merkostnadsersättning?

Ja. Ditt barn kan få assistansersättning samtidigt som en förälder får omvårdnadsbidrag, men inte för samma behov. Vanligtvis täcker assistansersättningen de flesta hjälpbehov som kan ge rätt till omvårdnadsbidrag.  Du kan däremot få merkostnadsersättning samtidigt som ditt barn har assistansersättning men inte för en kostnad som redan ersätts i barnets assistansersättning.

2. Kan mitt barn ha andra insatser samtidigt som personlig assistans? T.ex. kortidsvistelse, stödfamilj

Ja, om ditt barn beviljas personlig assistans kan ditt barn fortfarande ha rätt till korttidsvistelse, stödfamilj och fritids om ni så önskar. De hjälpbehov som tillgodoses av annan insats, exempelvis korttidsvistelse, räknas då bort från ditt barns assistansbeslut. Det är sedan upp till din hemkommun att bedöma om ditt barn har rätt till insatsen eller ej. Insatser som ersätts av personlig assistans är ledsagning och avlösarservice.

3. Kan personlig assistans ersätta barnomsorg, korttids och fritids?

Med personlig assistans slipper ditt barn befinna sig på en viss plats en viss tid för att få stöd. Om det är bäst för ditt barn och din familj kan personlig assistans ersätta till exempel korttids och fritids. Många föräldrar väljer att ersätta långa dagar på fritids för kortare dagar med personlig assistans för att ens barn ska orka med, kunna delta på fritidsaktiviteter eller i lugn och ro kunna träna på kommunikation hemma.

Vill ni ersätta en barnomsorg, korttids och/eller fritids med personlig assistans behöver ni yrka på tid för detta hos Försäkringskassan eller kommunen. Ni måste då avsäga er den andra insatsen senast när ni istället beviljats personlig assistans och behovet ska tillgodoses genom assistansen. Här är det viktigt att föra en dialog med myndigheterna kring när de anser att ni senast måste avsäga er insatsen för att de ska kunna beakta det utökade behovet.

4. Får en personlig assistent vara ensam med mitt barn?

Ja. Fast vårdnadshavaransvaret kvarstår förstås så det går till exempel inte att åka utomlands två veckor och lämna barnet med assistenterna.

I) Personlig assistans i särskilda situationer

1. Kan barn beviljas dubbelassistans?

I särskilda fall kan det krävas fler än en personlig assistent för att tillgodose ditt barns hjälpbehov. Då kan man ansöka om något som kallas dubbelassistans. Det kan röra sig om viss andningshjälp, vissa förflyttningar eller aktiviteter utanför hemmet. Innan du ansöker om dubbelassistans görs en utredning av en arbetsterapeut för att se om behovet kan tillgodoses med bostadsanpassning eller hjälpmedel.

2. Hur gör jag om jag flyttar och mitt barn har beslut om personlig assistans?

Om ditt barn är beviljad assistansersättning från Försäkringskassan har du rätt till samma assistansbeslut oavsett om du flyttar till en annan kommun. Det enda du behöver meddela Försäkringskassan den nya folkbokföringsadressen och eventuella väsentligt förändrade förhållanden så som skoltider eller ändrade tider för korttidsvistelse.

Om ditt barn är beviljad assistans via kommunen och du planerar att flytta till en annan kommun behöver du ansöka om ett förhandsbesked om personlig assistans hos den nya kommunen. Kommunen ska agera skyndsamt och det är din nya kommun som ansvarar för att se till att du får de insatser och de stöd du behöver. Det finns däremot inga garantier för att du får samma beslut hos den nya kommunen, då de har rätt att göra en egen bedömning.

Vi hjälper våra kunder, och du som blir kund, att kostnadsfritt ansöka om ett förhandsbesked. Kontakta oss för mer information.

3. Vad gäller om mitt barn har rätt till personlig assistans på förskola eller i skola?

Om ditt barn är beviljad personlig assistans på förskola eller i skola har barnet ändå rätt till samma tillgång av skolans resurser som barn utan beviljad assistans. Den personliga assistenten är på plats för att tillgodose extra ordinära behov, inte för att ersätta lärare eller andra pedagoger.

En personlig assistent i förskola eller skola får heller inte arbeta med andra barn, utan ska enbart ta hand om det barn den är anställd att arbeta med.

J) Inflytande på valet av personliga assistenter

1. Har jag möjlighet att själv välja assistenter till mitt barn?

Ja. Den som beviljas personlig assistans har rätt att välja vem som ska utföra hjälpen. Hos oss väljer du om det är du som förälder som ska vara assistent, om det ska vara andra familjemedlemmar eller om du vill att vi rekryterar assistenter som passar just ert barn.

Om ni vill att vi rekryterar assistenter lägger vi stort fokus på att hitta engagerade assistenter som på ett kreativt sätt kan vara med och bidra till ert barns utveckling. Vid rekrytering utgår vi alltid från era önskemål och krav.

2. Vilka krav ställs på en personlig assistent för barn?

Barn utvecklas genom samspel, när de leker, utforskar och känner sig delaktiga. Vi lägger därför stort fokus på att hitta engagerade assistenter som på ett kreativt sätt kan vara med och bidra till ert barns utveckling. Vid rekrytering utgår vi alltid från era önskemål och krav.

Innan man anställs som personlig assistent åt ett barn måste man även uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. Detta beställs via polisens hemsida.

3. Kan jag som mamma eller pappa arbeta som personlig assistent åt mitt barn?

Ja. Du som förälder kan anställas som personlig assistent åt ditt barn så länge du kan utföra arbetet med god kvalitet.

4. Kan mor- eller farföräldrar anställas som personliga assistenter till mitt barn?

Ja. En släkting kan anställas som personlig assistent. Det finns ingen övre åldersgräns så länge personen kan utföra arbetet med god kvalitet.

5. Kan syskon anställas som personlig assistent till mitt barn?

Ja. En ett syskon kan anställas som personlig assistent. Syskonet måste vara äldre än 18 år och kunna utföra arbetet med god kvalitet.

6. Hur mycket kan jag som förälder jobba som personlig assistent?

Frösunda är anslutna till Vårdföretagarnas kollektivavtal vilket gör att vi får göra vissa avsteg från arbetstidslagen. Bland annat får anhöriga som delar hushållsgemenskap och som arbetar som personliga assistenter schemaläggas för arbete upp till 48 timmar/vecka, inklusive väntetid (jour).

7. Om jag arbetar som personlig assistent till mitt barn, kan jag även ha kvar mitt ordinarie jobb?

I privat sektor finns ingen lag som reglerar bisysslor. I andra branscher kan det dock finnas anställningsavtal eller kollektivavtal som reglerar eventuella bisysslor. Därför rekommenderar vi dig att alltid fråga inblandade arbetsgivare.

För oss som arbetsgivare är det okej att du har fler anställningar och din maximala arbetstid regleras av rådande lagar och kollektivavtal.

K) Villkor för personliga assistenter

1. Varför är det viktigt med kollektivavtal?

Kollektivtalet styr löner och övriga anställningsvillkor för alla personliga assistenter, även anhörigassistenter. Kollektivavtalet styr även vad som gäller på arbetsplatsen.

Att din assistansanordnare är ansluten till ett kollektivavtal är det samtidigt en garanti för att dina assistenter får schyssta arbetsvillkor. Kollektivavtal gäller för alla som arbetar inom avtalsområdet. Det gäller alltså även för den som inte är med i facket. Att det gäller alla är själva vitsen med ett gemensamt kollektivavtal.

Med kollektivavtal får alla samma villkor och försäkringar. Men inte alltid samma lön. Kollektivavtalet sätter en lägstanivå för lön. Om det inte finns något kollektivavtal så kan dina assistenter missa viktiga förmåner som bland annat pengar till pensionen eller viktiga försäkringar.

Det är medlemmarna inom Kommunal som påverkar innehållet i kollektivavtalen. Alla medlemmar är välkomna att lämna avtalsförslag.

2. Vilket kollektivavtal är Frösunda anslutna till?

Frösunda Personlig Assistans är anslutna till Kommunals kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Almega Vårdföretagarna för personliga assistenter (bransch G).

3. Vad tjänar en personlig assistent?

På Frösunda tillämpar vi individuell lönesättning. Den individuella lönen påverkas av ålder, erfarenhet, utbildning och utmaningar i uppdraget. Ersättning utgår per timme.

Utöver timlön erhålls även Ob-ersättning och semesterersättning. Ersättning för obekväm arbetstid (Ob) och eventuell väntetid utgår enligt kollektivavtal.

Våra assistenter har rätt till friskvårdsbidrag.

För alla personliga assister över 22 år avsätts en viss summa till tjänstepension. Du är även försäkrad i samt till och från arbetet.

4. Hur mycket tjänar en personlig assistent på natten?

Ersättningen för väntetid samt obekväm arbetstid (OB) regleras enligt kollektivavtal.

L) När ditt barn är i behov av god man eller förvaltare

1. Varför kan mitt barn behöva god man när de fyller 18?

När ditt barn fyller 18 är du inte längre vårdnadshavare. Ditt barn får då makt och ansvar över sig själv, sin egendom och sitt dagliga liv. Det betyder att du som förälder inte längre har rätt att fatta beslut för ditt barn oavsett funktionsnedsättning. Många föräldrar ansöker därför om en god man eller förvaltare för att barnet ska få hjälp med att:

 • ta hand om egendom, till exempel att betala räkningar, lämna fickpengar, sanera eventuella skulder och deklarera.
 • vara ett stöd för ditt barn, till exempel vid läkarbesök.
 • bevaka ditt barns rättigheter genom att till exempel företräda ditt barn vid ansökningar och i kontakt med myndigheter eller se till att allt går rätt till vid bostadsförsäljning.
2. Vad är kraven för att bli god man eller förvaltare?

En god man eller förvaltare ska vara en ärlig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna. En god man ska ha god ordnad ekonomi och inga betalningsanmärkningar. Allmänna kunskaper i vardagsekonomi och ett sunt förnuft kombinerat med personligt och socialt engagemang är lämpliga egenskaper. Det är överförmyndarnämnden som prövar personens lämplighet. Vid ansökan är det tingsrätten som beslutar om behov av god man eller förvaltare finns och överförmyndarnämnden uttalar sig till domstolen om den föreslagna gode mannen/förvaltaren är lämplig. Därefter kan överförmyndarnämnden byta god man eller förvaltare.

3. Kan jag vara förälder, assistent och god man/förvaltare samtidigt?

Ja, det finns inget som säger att en anhörig som arbetar som personlig assistent inte kan ansöka om att bli god man eller förvaltare. Det verkar dock finnas en missuppfattning hos många kommuner gällande detta. En ansökan prövas av tingsrätten så ett överklagande sker i så fall till kammarrätten.

4. Hur ansöker jag om att bli god man eller förvaltare?

Du ansöker om att bli god man eller förvaltare via barnets (huvudmannens) hemkommun eller direkt hos tingsrätten. Besök kommuns hemsida för aktuella blanketter.

Har du andra frågor eller vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt barn?

Kontakta våra jurister eller hör av dig via kontaktuppgifterna nedan.

Telefonnummer: 010-130 40 00
E-post: personligassistans@frosunda.se